7
Mar
2016
การรณรงค์เรื่องบุหรี่ขยายผลจากห้องเรียนสู่ชุมชน Categories : การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

การรณรงค์เรื่องบุหรี่ขยายผลจากห้องเรียนสู่ชุมชน

              การดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ  7  องค์ประกอบ  และ 1ใน 7 องค์ประกอบที่โรงเรียนดำเนินการไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือองค์ประกอบที่ 4 คือการบูรณาการเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร  

              โรงเรียนนครไทย  อ.นครไทย   จ.พิษณุโลก   โดยครูกาญจนา   กัณทษา   ได้ดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเข้มแข็ง   ต่อเนื่อง   เมื่อเร็วๆนี้คุณครูมีผลงานรณรงค์โดยบูรณาการการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต   ตัวชี้วัดที่ 1 การมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา   การใช้สารเสพติดและความรุนแรงเพื่อสุขภาพของตนเอง   ครอบครัวและสังคม   จึงบูรณาการเรื่องบุหรี่ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันตนเองและแนะนำผู้อื่นให้พ้นจากพิษภัยบุหรี่  กฎหมายการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่      

                 

 

 

โดยให้นักเรียนลงพื้นที่ในชุมชนของตนเอง  ให้ความรู้กับชุมชน    ที่เป็นรูปธรรมคือการติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ในโรงเรียนและชุมชนของตนเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

 

โรงเรียนนครไทย  จ.พิษณุโลก  สพม.39

หน้าหลักบล็อก